Gör det lättare att granska vad politiker gjort

Ett sätt att påverka politiken i Landstinget Västmanland som politiker är genom att skriva motioner, interpellationer och skriftliga frågor. På så vis kan ledamöter i fullmäktige förslag, uppmärksamma aktuella frågor och ställa de ansvariga landstingsråden till svars. Samtidigt fyller det en funktion för väljarna som genom att granska vad en viss politiker gjort under mandatperioden kan utkräva ansvar.

För medborgarna är det dock inte alltid enkelt att veta vilken politiker som gjort vad. Att gå igenom tjocka möteshandlingar för en hel mandatperiod för att sammanställa vilka frågor en viss ledamot drivit är en omständlig process. Därför föreslår Moderaterna nu att Landstinget Västmanland inrättar ett sökbart register för motioner, interpellationer och skriftliga frågor på sin hemsida. Då blir det enklare för allmänheten att snabbt hitta information om vad olika politiker och partier gjort i fullmäktige under mandatperioden. Ett sådant register finns idag bland annat på riksdagens hemsida.

Nu sänks också personvalsspärrarna till nästa val vilket ger personkryssen ökad betydelse. Därför är det viktigt att stärka demokratin och ge medborgarna bästa möjliga förutsättningar att ta del av landstingspolitiken och enskilda politikers agerande.

Annonser

Vårdstipendier 2011

Landstinget Västmanland har delat ut årets vårdstipendier. Stipendierna delas ut som en belöning till medarbetare som utmärkt sig extra i sitt arbete med att utveckla verksamheten i olika projekt. Totalt delades 60.000 kr ut fördelat på:

  • 20 000 kronor till Projektet Ren tarm, Barn- och Ungdomsklinken Västerås.
  • 10 000 kronor till Akut Stroke och Neurologiavdelning Medicinkliniken Västerås för sitt utvecklingsprojekt Införandet av Senior Alert
  • 10 000 kronor till Förbättrad intagningsrutin inom Vuxenpsykiatrin i Sala
  • 10 000 kronor till Viksäng-Irsta Familjeläkarmottagning för Ny metod för kateterisering av urinblåsan för män
  • 10 000 kronor till Patientsäkerhetsdialog inom Vuxenpsykiatrin Västmanland
Den moderata landstingsgruppen gratulerar årets stipendiater!

2011 är i politisk mening ett förlorat år

Nu lägger Landstingsalliansen i Västmanland fram sitt förslag till reviderad budget för år 2012-2014. Här lämnar vi anvisningar hur verksamheten ska bedrivas och politikerna redovisar sin ambitionsnivå. Politiskt sett är det ganska tyst från de rödgröna. Detta samtidigt som landstingets prognoser visar att de tidiga realtivt stora överskott har förbytts i ett prognosticerat nollresultat. Det är illa, samtidigt som de rödgrönas tystnad är besvärande. Om inte politiker är beredda att stötta förvaltningarnas förändringsarbete genom att lägga förslag så är landstinget illa ute. Om politiken abdikerar från uppgiften att styra och leda landstinget vilket vi nu ser, har landstinget än svårare att leva upp till de krav och den inställning som måste finnas för att verksamheten ska utvecklas och för att budget och anvisningar ska efterlevas. Eller är det så att man vill göra det enkelt för sig och säga till verksamheten att vi har ett problem, och ni ska lösa det för vi har inga förslag överhuvudtaget?! Där är vi nu. Där ligger skillnaden mellan de rödgröna och Landstingsalliansen, vi redovisar det förändringsarbete vi anser nödvändigt, med kostnadsanvisningar, besparingar och investeringar. Det går inte att säga att nån annan ska göra det. För vem är nån annan om politiken abdikerar? Jo, det blir de anställda.

En besvärande faktor som vi tar upp är att landstingsplanen är ett strategiskt dokument och innehåller mycket av vilken taktik ska vi arbeta efter. För att kunna få landstinget att fungera är vi naturligtvis beroende av de underlag som vi har när vi ska fatta beslut. Det finns dock en eftersläpningseffekt när det gäller att ta fram underlag som verksamhet och politik kan ta beslut efter. Några exempel: vi har lagt ut uppgiften om effektivisering- och prioriteringsarbete, effekterna skulle hämtas in 2010-2011. Trots detta har det varit väldigt tyst om resultaten. Tyst om insatserna. Tyst om hur vi ska fortsätta med det här arbetet. Därför har vi begärt att resultatet av arbetet ska redovisas.

Det är ett bekymmer om man ska ta beslut om hälso- och sjukvården och dess anslag om man inte har klart för sig om de faktiska behoven, och om beställningen har legat ute så länge och redovisningen inte kommer så är det ett bekymmer framför allt för politiken, oavsett partifärg. Vi har också tagit upp en diskussion om och lagt förslag om förbättringsarbete inom hälso och sjukvården, om vårdskador etc. Vad är effekterna av insatserna? Vad ger det i kostnader, vad blir effekterna? Vad genererar det i vårdskador, vad innebär det i färre lidande?

Vidare har vi ställt frågan; vad är konsekvensen av konverteringen av underskötersketjänster till sjukskötersketjänster? Är det kostnadsdrivande? Vi har inte sett någon redovisning. Det påverkar politikens möjligheter att styra och leda. Vi måste få resultat ur ett effektiviseringsperspektiv, inte nödvändigtvis bara ekonomiskt utan också i vardagen, på golvet i landstinget.

Det är oroande och dåligt att ett strategiskt ställningstagande som påverkar hela planperioden inte är med i det rödgröna alternativet, nämligen regionfrågan. Regionfrågan har flyttat ut från landstingshuset till de socialdemokratiska partidistrikten. Landstingsstyrelsen har tagit beslut om att det inte ska vara någon statlig länsgräns mellan Uppsala, Sörmland och Västmanland. Ett beslut i landstingsstyrelsen ska verkställas och jag utgår ifrån att så sker.

Vidare går det inte att stå still när man befinner sig i en situation där man ska revidera landstingsplanen utifrån att det ser ut att bli ett ekonomiskt sämre läge. Men jag finner inte ord i planen om hur man tänker hantera problemet med en ekonomisk nedgång.

Jag liknade de rödgrönas budgetförslag under fullmäktigemötet i juni med barkbröd. Det var hårt, tunt och näringsfattigt. Nu i och med det reviderade förslaget, så är brödet borta. Bara kartongen är kvar och den är tom. Det är ett fattigdomsbevis, som framför allt patienterna och västmanlänningarna får lida av. Medarbetarna i Landstinget Västmanland har gjort ett enormt arbete under 2011, men i politisk mening har det varit ett förlorat år.

Tomas Högström, oppositionsråd

Fler läkare till Kungsör

Det har tidigare rapporterats om läkarbrist på vårdcentralen i Kungsör. Nu nås vi av glädjande besked: två nya läkare har rekryterats samt en kurator. Dessutom utökas öppettiderna och patienter kan besöka vårdcentralen från 7 till morgonen fram till 19 på kvällen. Ytterligare en god nyhet är de nyrenoverade lokalerna med större akutrum.

Kungsörs Vårdcentral ägs av Vivalla vårdbolag som även har verksamhet i Arboga och Örebro.

Patientmatens dag

Idag arrangerades Patientmatens dag på Västerås sjukhus. I entrén bjöds det på provsmakning av biffar och mannagrynskaka. Kostchefen med personal var på plats för att  berätta mer om Kostverksamheten där man nu bl.a. satsar mer på catering. Bland annat fick vi veta att all mat alltid provsmakas av två olika kockar för att säkerställa god kvalitet.

Sjukhusmaten är en viktig fråga som alltid engagerar och åsikterna är ofta många och delade. På bilden nedan syns det moderata oppositionsrådet Maria Dellham provsmaka en av de nya desserterna som lagats.

Det är ett nytt tänk att visa upp sin verkamhet  på det här sättet och det är aldrig fel. Jag ställer mig  ändå frågan om det är verksamhet som landstinget ska hålla på med.  Jag har lagt en motion till landstingsfullmäktige där jag föreslår att vi ska se över om vi inte ska ska lägga ut detta på entreprenad. Landstinget ska främst satsa på sjukvård och inte catering.

– Maria Dellham, oppositionsråd

Landstinget måste informera bättre

Vårdvalet har förändrat den svenska hälso- och sjukvården till det bättre.
I systemet med vårdval är det patienten som är kund och utan nöjda
patienter kan inte vårdcentralen överleva.

Det blir då nödvändigt för vårdgivaren att konkurrera med bland annat
tillgänglighet, kompetens, förmågan att ta ett helhetsansvar och bemötande
för att dra till sig och behandla patienter, samtidigt som organisationen
måste vara kostnadseffektiv så att lönsamhet uppnås. Lönsamheten i sin tur
behövs för att kunna investera, kompetensutveckla personal och ge
ersättning till det kapital som riskerats i verksamheten.

Tyvärr utnyttjas de möjligheter som vårdvalet erbjuder inte fullt ut
vilket riskerar att hämma dess positiva effekter. Forskare från Uppsala
Universitet redovisade nyligen i rapporten ”Vilken information behöver
patienter och medborgare för att välja vårdgivare och behandling?” att
Landstinget Västmanland tillsammans med övriga landsting är mycket dåliga på att ge patienterna tillräckligt med underlag för att välja vård.
Landstinget Västmanland är även en av de fyra landsting som inte förklarar
utförligt hur och vem patienten ska kontakta för att få ta del av sina
rättigheter genom vårdgarantin och därmed också indirekt begränsar
möjligheten för patienten att få behandling hos en vårdgivare med kortare väntetid.

Utan tillgång till bra information kommer patienter och medborgare i
mindre utsträckning att känna till och nyttja sina valmöjligheter
och lagstadgade rättigheter. Denna informationsbrist riskerar även att
hämma kvalitetsutvecklingen i vården. Valet av vårdgivare riskerar att
inte ske alls eller på godtyckliga grunder. Detta kan leda till att de
bättre vårdgivarna inte gynnas så som tänkt. Landstinget Västmanland bör
därför lägga ytterligare energi och resurser på att informera om vårdvalet
och vårdgarantin, inte minst genom det planerade arbetet med att utveckla
landstingets hemsida.

Mikael Andersson Elfgren (M)
Tidigare landstingsledamot