Detta händer i regionalpolitiska utskottet

På mötet med regionalpolitiska utskottet den 26 januari gjorde vi bland annat följande:

  • Vi diskuterade en ny värdegrund för Landstinget Västmanland och vi var till stora delar överens med sjukvårdsutskottets förslag med vissa tillägg.
  • Den verksamhetsplan som arbetas fram godkändes, vi ska bland annat se över hur möten med pensionär, handikapps- och ungdomsorganisationer ska organiseras.
  • Vi ska göra en enkät om kollektivtrafiken.
  • Diskussion om en kommunikationsplan och folder ska se ut, en fråga som inte fick något slut.

Stellan Lund, Kungsör
Ledamot i Regionalpolitiska utskottet för Moderaterna 

Annonser

Besök på Hörcentralen

Igår besökte de moderata oppositionsråden Maria Dellham och Hans Strandlund Hörcentralen på Västerås sjukhus.

Under besöket fick vi lära oss mycket om hur audionomerna arbetar och de olika momenten med undersökningar, balansprov och utprovningar av hörapparater. En viktig lärdom var att det är viktigt med rätt inställning från den som behöver hörapparat för att det ska fungera, samt att man på hörselvården erbjuder olika typer av rehabilitering som samtalsgrupper och särskild hjälp för tinnitus bland annat. Det är med andra ord inte bara den tekniska biten som ska fungera för att resultatet ska bli bra.

Det bästa med att jobba på Hörcentralen är att alla jobbar tillsammans och trivs, samt att verksamheten är samlad, på många andra ställen är diagnostik och rehabilitering separerade. På frågan om vad som kan förbättras svarar de flesta lokalerna då man just nu är trångbodda, samt att lönerna ligger lägre i jämförelse med privata arbetsgivare och även andra landsting.

Stort tack till personalen Hörcentralen för ett trevligt besök!

Nu blir det andra bullar i landstinget

Idag skriver Maria Dellham i Bergslagsbladet om landstingets restaurang- och caféverksamhet:

Idag finns möjlighet för personalen vid landstinget att äta personalmat på Restaurang Höjdpunkten och Cafe Bigarrå på Centrallasarettet.  Det är bra att möjligheten och servicen finns nära, men utbudet av matställen kring sjukhuset är magert och alternativen få.

Restaurangen har gått back under många år, vilket gör att man frågar sig om varför landstinget överhuvudtaget ska driva restaurang i egen regi när det är sjukvård som landstingets huvuduppgift.

Jag har därför lagt ett förslag till landstingsfullmäktige om att titta på alternativa möjligheter att driva restaurangen. De rödgröna har nu efter ett år behandlat motionen och sagt ja till förslaget.

För att vi ska bli ett bättre landsting krävs större fokus på vår viktigaste uppgift, att ge god och säker vård, och mindre fokus på att baka bullar och bedriva catering under den form som sker idag. Vill vi ta ansvar för skattebetalarnas pengar och erbjuda medborgare och personal bättre service bör restaurangverksamheten läggas ut på entreprenad.

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd 

 

Moderater inte förvånade över att regionfrågan sprack

– Jag är inte förvånad, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna i landstinget, med anledning av att landstingsfullmäktiges sammanträde som skulle behandla inrättandet av en region bestående Sörmland, Västmanland och Örebro nu ställs in.

– Förslaget utgick ifrån vad som var bra för Socialdemokraterna som parti än för boende i Mälardalen. Fördelarna med deras lösning var få. De hade litet stöd i landstinget och flera kommuner och stämde inte med vad vi tidigare var överens om. Den demokratiska förankringen var under all kritik, kommunerna hann inte behandla frågan ordentligt. Att (S) dessutom valde att kalla sitt förslag för Mälarregion visar bara hur ogenomtänkt det var. Mälararegionen är länet runt Mälaren, Sörmland, Västmanland och Uppsala. Det Socialdemokraterna föreslog var ju istället en Hjälmarregion.

– Det är bra att den här Hjälmarregionlösningen hamnar i papperskorgen. Nu måste arbetet inriktas på skademinimera det som deras hantering lett till. För oss moderater är det viktigaste att fortsätta fokusera på att utveckla regionssamarbetet, minska vårdköerna och förbättra kollektivtrafiken, det kommer för oss alltid vara viktigare än att bilda regionkommun, avslutar Tomas Högström.

 För mer information, kontakta Tomas Högström: 070-530 42 56

 

De rödgröna äventyrar regionsamarbetet

Idag skriver Landstingsalliansen i VLT om att de rödgröna äventyrar regionsamarbetet med sin hantering av frågan. Läs artikeln i sin helhet här.

”Sättet som Socialdemokraterna driver frågan på är förvånande. Alla kommuner i Västmanland har ombetts att lämna svar på remissen senast den 13 januari.

Till grund ligger en mager och undermålig promemoria som ska fungera som beslutsunderlag. Hanteringen av ärendet gör att kommunernas fullmäktigeförsamlingar inte hinner kallas in för att ta ställning till förslaget. Det blir i stället respektive kommunstyrelse som får avgöra frågan.

Det finns anledning att ifrågasätta den demokratiska processen och förankringen av ett så viktigt ärende. Regionfrågan handlar om utvecklingsfrågor som tillväxt, utbildning, företagande och arbetsmarknad.

Det handlar också om ett strategiskt ställningstagande som kommer att ha omvälvande konsekvenser för respektive län. Den nuvarande regionindelningen infördes för 300 år sedan. Att det hafsverk vi nu ser kommer att vara lika hållbart är det få som tror på.

Att använda skattemedel för att lägga fram en mager utredning med ett illa underbyggt förslag samt kalla till ett extra landstingsfullmäktige tyder inte på gott omdöme.”

Satsa mer på vård åt länets flyktingar

Publicerad i dagens Fagersta-Posten:

Kommande år väntas antalet flyktingar i Västmanland öka. Alla nyanlända erbjuds idag en hälsoundersökning vilket är bra då vi på så sätt etablerar kontakt mellan asylsökande och sjukvården, vi minimerar risken för smittspridning och kan ge asylsökande den vård de behöver. I Västerås finns den välfungerande vårdcentralen Asyl- och integrationshälsan, men även i övriga länet behövs det insatser då det inte alltid är lätt att ta sig till Västerås för en undersökning. Det har också på många håll varit bristfällig information om hur hälso- och sjukvården fungerar, en information som landstinget bör förmedla.

Därför är det bra att Asyl- och integrationshälsan tillsammans med Fagersta kommun har startat ett projekt med en mobil enhet som kan resa runt i länet och samarbeta med kommunerna när det gäller information och undersökningar. Detta vill man nu utveckla så att bland annat fler ensamkommande flyktingbarn ska kunna få en hälsoundersökning.

I och med att antalet asylplatser och HVB-hem i länet blir fler behöver det mobila teamet utöka sin verksamhet med en sjukskötersketjänst, tjänstebil och nödvändig utrustning. För ett humant landsting som tar ansvar för de som söker hjälp hos oss är det av största vikt att dessa önskemål tillgodoses. Varje människa har rätt till god vård.

Sverre Linton
Moderat ledamot i landstingsfullmäktige 

Vandrarhem på Tärna?

Nyligen höll styrelsen för Tärna Folkhögskola möte.
Där diskuterade vi bland annat om skrivarlinjen på skolan ska byta inriktning till musik.
Jag tog själv upp frågan om uppvärmningen av skolan, då jag tror att man skulle spara pengar genom att byta oljepannan mot pellets.
Lars Flodin (Miljöpartiet) hävdade att detta skulle kosta uppåt tre miljoner vilket jag ifrågasätter, rimligen borde det inte bli så dyrt.

Jag har även föreslagit att studenter med hund borde kunna bo på skolan, detta är i dagsläget inte möjligt.
Ett annat förslag jag lyfte var att man skulle kunna ha vandrarhem på skolan under sommarmånaderna, något personalen såg positivt på.

Johan Widén (M)
Styrelseledamot Tärna Folkhögskola