”Nedläggning av akuten löser inga problem”

På grund av det ekonomiskt ansträngda läget i Landstinget Västmanland behöver sjukhusen spara 180 miljoner. Detta har gett upphov till oro kring akutens framtid i Köping.

Vid ett möte i går uttalade sig Denise Norström (S) och akuten ser ut att bli kvar, en nedläggning löser nämligen inte de ekonomiska problemen, enligt Norström.

Läs mer i Bärgslagsbladet.

Annonser

Psykisk ohälsa ökar bland unga män

Socialstyrelsen har släppt en ny rapport om vårdutnyttjande för patienter med psykisk ohälsa. I rapporten konstaterar man att det skett en ökning i vårdutnyttjande när det gäller psykiatrisk slutenvård bland unga män. Antalet självmord i Sverige har minskat från 1970–talet fram till år 2010 bland både kvinnor och män, men fortfarande är självmord den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-44 år.

Rapporten finns att ladda hem här.

Besök på Barnmottagningen

Oppositionsrådet Maria Dellham (M) gjorde nyligen ett besök på Barnmottagningen vid Västerås sjukhus. Hit kommer barn för utredning, behandling och provtagning. Personalen är barnspecialister inom olika områden. En tredjedel av alla remisser hit är allergiremisser. Man tar även emot 25 nya diabetespatienter varje år och har en cirkel för överviktiga.

Barnmottagningen har 220 anställda och vid besöket berättade sjuksköterskor om det dagliga arbetet med allt i från uroterapi och förstoppning till hälsoundersökningar för adoptivbarn. Mottagningen har fått bra betyg i den medborgarenkät som gjorts och man satsar på välutbildad personal. Samtidigt berättar personalen att trycket på att vara effektiva är stort och den nya sjukhusorganisationen med växlingen från divisioner till förvaltning påverkar.

Nej till valfrihet och nej till kortare väntetider

Sammanfattning av dagens landstingsfullmäktige:

 • Nej till ökad tillgänglighet och valfrihet inom hörselrehabiliteringen
 • Ja till fortsatt remisstvång
 • Nej till att satsa på kortare väntetider till akuten i Köping
 • Nej till förbättrad vård för ätstörningspatienter
 • Landstingets svaga ekonomi beror enligt Socialdemokraterna på regeringen. Självkritiken lyser med sin frånvaro.

Alliansen och Moderaterna presenterade under sammanträdet totalt fyra förslag för att förbättra vården för länets invånare, men de rödgröna ansåg att det mesta var bra som det var och att inga förbättringar behövde göras. Nej till allt var deras besked – och därmed blir det inga nya satsningar på valfrihet inom hörselvården, kortare väntetider och ätstörningspatienter.

Läkemedel hör inte hemma i naturen

Just nu pågår en kampanj för att fler ska lämna in sina överblivna läkemedel till apoteket, för att de inte ska göra skada i naturen. Alla apotek tar emot överblivna läkemedel.

 • Hämta inte ut mer läkemedel än Du behöver
 • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
 • Lämna alltid in Dina överblivna läkemedel till apoteket
 • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
 • Lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
 • Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar

Läs mer på www.överblivnaläkemedel.se

Landstinget Västmanland har chans att vinna fint pris

Varje år delar tidningen Dagens Medicin ut Guldskalpellen som är en utmärkelse till årets förnyare inom sjukvården. I år har Landstinget Västmanland fått två nomineringar; en för djup ventrombos och en för bröstprocessen. 

2010 vann kolorektalsektionen vid kirurgkliniken på Västerås sjukhus Guldskalpellen för sitt framgångsrika arbete mot ändtarmscancer.

Moderaterna kritiska till brister på Café Bigarrå

Nyligen släpptes en revisionsrapport som visar att Café Bigarrå vid Västerås sjukhus har stora brister i den interna kontrollen avseende lagerhanteringen och hantering av kassationer och svinn.

–   Det är väldigt allvarligt att man saknar rutiner för att hantera kassationer och svinn, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd i landstinget.

–   Uppföljning av genomströmning av varusortiment görs inte av verksamheten och stora leverantörer upphandlas inte. Lagerinventeringen sker bara en gång om året och det finns starka skäl att ifrågasätta verksamhetens resultat.

–   Jag har därför ställt en interpellation till kostnämndens ordförande, Tommy Levinsson (S), där jag också påpekar att det är märkligt att verksamheten inte har några avkastningskrav. En vinst på 3-5% borde inte vara orimligt för Café Bigarrå, säger Maria Dellham.