Fin vård i livets slutskede på Gryta

Nyligen besökte Moderaterna den palliativa enheten på Gryta. Här ges vård i livets slutskede, ett uppdrag som gör arbetsplatsen till något alldeles speciellt.

– Det är väldigt olika hur mycket vi har att göra på dagarna, det går inte att se bara till antalet patienter utan det beror helt och hållet på hur pass vårdkrävande varje patient är, berättar sjuksköterskor ur personalen.

Patienterna som kommer till Gryta har oftast en förväntad överlevnadstid på mindre än tre månader, de flesta lider av cancer. Det är svårt med vårdplaneringen och frustrerande med köerna som gör att patienter avlider på sjukhusen innan de hunnit komma hit. Då arbetet innebär en hel del påfrestningar för både kropp och själ finns en kurator tillgänglig för personalen en halvtimme i veckan.

– Vi har inte så stor personalomsättning, även om det inte är helt lätt att rekrytera hit. Men de som söker sig hit vet vad de vill, och det är viktigt att det blir rätt personer, gärna med mycket egna erfarenheter av livet. Man lär sig mycket om människan, det tar några år innan man lär sig tänka palliativt.

Den palliativa vården är mer komplicerad i dag, i höst kommer nya riktlinjer och program som förbättrar arbetet, tror personalen. Men den största utmaningen kvarstår, nämligen lokalfrågan. Dagens lokaler på Gryta är inte bra ur många aspeketer, arbetsmiljön är för dålig, transportvägarna långa från sjukhuset och man vill komma närmre sjukhusets personal. Samtidigt gäller det att nya lokaler har tillgång till fina grönområden och lika bra patientmat som den på Gryta.

– Att lösa lokalfrågan för den palliativa enheten är en oerhört viktig uppgift. Vi moderater har som ambition att flytta enheten inom sjukhusområdet i Västerås och hitta en lösning som inte tummar på vare sig arbetsmiljökrav eller omsorg om patienten, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd.

Annonser

Ökad insyn i landstinget behövs

Gunnar Björnstad skriver i dagens VLT:

Insynen i utvecklingsarbetet som görs inom Landstinget Västmanland behöver förbättras avsevärt. Medborgare och politiker har idag inte tillgång till den information som man kan kräva. Det bedrivs verksamhetsutveckling, stöd och utredningar i olika program, grupper och projekt i stor omfattning i landstinget. Dessa program och projekt har till syfte att ta fram handlingsprogram, policydokument, kostnadseffektiviseringar eller andra specifika resultat. Dock finns det ingen tydlig sammanställd redovisning av dessa programgrupper och projekt avseende mandat, tidsramar, kostnader, resurser och resultat. Detta gör att varken medborgare eller politiker i landstingsfullmäktige på ett bra sätt kan se hur Landstinget Västmanland arbetar.

Läs hela artikeln här.

Förbättra vården för sömnapné

Moderaterna har lagt ett förslag om att undersöka möjligheterna att inrätta en sömnapnémottagning.

–  Var tioende kvinna och var femte man lider av sömnapné, men i Västmanland har vi bland de längsta väntetiderna i Sverige för att få behandling, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd i landstinget.

–  Vi vill undersöka möjligheten att skapa en särskild sömnapnémottagning. Där kan kunskapen från lungmottagningen, öron-näsa-hals, bettfysiologen och fysiologkliniken samlas på ett ställe. För patienterna skulle det innebära ett snabbare omhändertagande och kortare väntetider.

–  Landstinget Jönköping inrättade sömnapnemottagningar förra året och de har lyckats minska sina väntetider ordentligt. Kan vi förbättra vården för sömnapné och på så vis förhindra exempelvis en stroke har vi vunnit mycket. Västmanland bör lägga sig i framkant när det gäller vården för denna patientgrupp, säger Maria Dellham.

P4 Västmanland har gjort ett inslag om detta, klicka här för att ta del av det.