Vård för missbrukare på Beroendecentrum

Nyligen besökte Moderaterna Beroendecentrum vid Västerås sjukhus.

Beroendecentrum består av en mottagning och en avdelning, man har totalt rekryterat 21 personer sedan Beroendecentrum invigdes för 1 ½ år sedan. Avdelning 91 har inriktning på missbruk och beroendevård. Det finns även tre satellitmottagningar knutna till kommunen, Iris, Spindeln och Missbruksmottagningen.

Beroendecentrum tar hand om de svåraste patienterna i länet och har ett nära samarbete med bl.a. rättspsyk och kriminalvården. Vårdavdelningen har åtta platser med ständig överbeläggning. Patienter läggs in för vård och behandling efter bedömning av överläkare och tillsammans med övrig personal görs en vårdplan.

60-70% av alla som kommer in missbrukar läkemedel. Heroin utgör en mycket liten del, läkemedel har slagit ut heroinmarknaden då det är både billigare och genererar mycket lägre straff. MDPV har man inte lika stora problem med längre, då missbrukarna har ”lärt sig dosera mängderna” och vårdpersonalen lärt sig hur de ska hantera patienterna. Det rör sig alltid om blandmissbruk.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, marknaden för svarta piller bara ökat och det kryper längre och längre ner i åldrarna. Vården blir dock allt bättre och fler klarar sig längre. Runt en patient i veckan blir drogfri. Man har dock troligtvis den största ökningen av inflöde av alla mottagningar inom landstinget. Kommunerna har stora förväntningar på vad man ska åstadkomma.

Den allra svåraste gruppen av missbrukare är de som är mest resurskrävande, och dessa kräver samverkan.

Annonser

Stark alliansbudget utan skattehöjning

Publicerad i VLT 27/11:

Landstingsalliansen har lagt fram ett budgetförslag där vi satsar på förebyggan­de hälsoarbete, patientsäkerhet, vårdgaranti och kollektivtrafik, utan att höja skatten för västmanlänningarna. De rödgrönas skattehöjning kommer att vara kostnadsdrivande för verksamheten, försämra länets konkurrenskraft och ge folk mindre pengar 
i plånboken, samtidigt som Västmanlands sjukhus 
fortsätter att blöda pengar och de rödgröna lanserar sina felsatsningar.

Läs hela artikeln här.

Alliansen presentar budget utan skattehöjning

Landstingsalliansens fyra partier Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet
och Kristdemokraterna lägger vid dagens landstingsfullmäktige fram ett eget
förslag till budget för 2013.

– Vi lägger en budget där vi satsar på förebyggande hälsoarbete,
patientsäkerhet, vårdgaranti och kollektivtrafik, utan att höja skatten för
västmanlänningarna, säger Tomas Högström (M) i en kommentar. En
skattehöjning med de negativa konsekvenser det får i form av försämrad
konkurrenskraft och kostnadsdrivande effekter kommer inte att förbättra
situationen i landstinget.

– Om landstingets tillstånd skulle liknas vid en patient så skulle läkemedelsgenomgången visa att patienten insjuknat på grund av felaktig medicinering, sa Tomas Högström i budgetdebatten.

– Vi gör i vårt förslag – utan att behöva höja skatten – satsningar på att höja primärvårdens status samt insatser för att förstärka psykiatrin, såväl vuxenpsykiatrin som BUP och barn- och ungdomshälsan, säger Helena Hagberg (FP).

– För att budgeten ska gå ihop utan att behöva höja skatten säger vi nej
till några av de rödgrönas kostnadsdrivande förslag, säger Centerpartiets
oppositionsråd Birgitta Andersson. Det handlar bland annat om nya hälsocenter och nya
målrelaterade ersättningar. Vi vill dock värna om akuten i Köping och ställer oss frågande till att de rödgröna insinuerar att den skulle vara hotad.

– Alliansen ställer också krav på bättre resultat när det gäller
vårdgaranti och patientsäkrehet, säger Roy Cederbäck (KD). Med dessa
satsningar kan vi räkna hem statliga stimulansmedel samtidigt som vi i
likhet med de rödgröna föreslår kostnadsdämpande åtgärder.

Grattis Herrgärdets vårdcentral!

Herrgärdets vårdcentral har tilldelats Landstinget Västmanlands arbetsmiljöpris Solrosen.
Priset instiftades av Landstingshälsan syftar till att lyfta fram goda exempel på bra arbetsmiljö.

Fysiologkliniken som fick priset för två år sedan har i år fått ett nationellt pris för bästa arbetsplats, vilket inspirerar.

Motiveringen för Herrgärdets vårdcentral löd: Ledorden för den här arbetsplatsen är grundtrygghet och engagemang. Gott samarbete med teamkänsla som skapar värme och respekt och ett metodiskt arbetssätt. Priset delades ut av landstingsdirektör Monica Berglund och mottogs av verksamhetschef Annica Winroth.

Övriga nominerade var Kostenheten och Triaden Operationskliniken.

Moderaterna har det senaste året besökt Herrgärdets vårdcentral två gånger och tagit del av vårdcentralens målinriktade arbete för att erhålla priset.

Ett stort grattis till den fina utmärkelsen!

Så får vi fler att sluta röka

Fler västmanlänningar dör av rökning än i trafiken, trots detta satsas små resurser på rökavvänjning. Resultaten i Svenskt Rökavvänjningsindex visar att Västmanland är bland de sämsta i landet. En studie som genomförts av Health Consumer Power House 2008 där man undersökt förutsättningarna för att bedriva rökavvänjning utifrån parametrarna information/struktur, resurser och resultat placerar Västmanland på plats 20 av 21 landsting. Är de rödgröna i landstinget verkligen nöjda med detta?

Rökning är också den enskilt största orsaken till KOL. Västmanland har påtagligt högre dödligheti lungsjukdomar för män än det svenska genomsnittet. Västmanlands totala kostnad för KOL uppskattas till 192 miljoner kronor och i KOL-index 2009 ligger Västmanland sämst till i rankningen. Det här är siffror som kräver handling och åtgärder.

I Västmanland har vi ca 30 000 dagligrökare och tre fjärdedelar av dessa vill sluta. Behovet av professionellt stöd är mycket stort för den som vill bli tobaksfri. Samtidigt kan bara en tredjedel av samtliga vårdcentraler i Västmanland kunde erbjuda tobaksavvänjning (jämfört med 56% nationellt) enligt den treårsuppföljning av Riksbruksprojektet som gjordes av Statens Folkhälsoinstitut i september 2009.

Bara knappt 60 % av allmänläkarna i Västmanland anser att det lokala behovet av tobaksavvänjning  är tillgodosett och mindre än 40% av distriktssköterskorna i Västmanland anser att det lokala behovet av tobaksavvänjning  är tillgodosett. Idag saknas kompetens och framförallt tid att på vårdcentralerna att bedriva tobaksavvänjning.  Vi moderater vill därför ha en tydlig målbild och vision för tobaksarbetet i Västmanland. I vår målbild har 400 fler landstingsanställda blivit tobaksfria år 2014, och 500 fler medborgare blivit tobaksfria. I vår vision har år 2018 samtliga medarbetare i landstinget blivit tobaksfria och vi når en nollvision samtidigt som vi är nummer ett i Sverige på tobaksavvänjning. Landstinget Västmanland ska bli landstinget som hjälper flest medborgare till rökfrihet.

För att åstadkomma detta föreslår vi en upphandling denna tjänst. Motiven är goda, landstinget räcker inte själva till samtidigt som det finns aktörer utanför landstinget som erbjuder denna typ av tjänster och flera kommuner har också upphandlat tobakavvänjning för sina anställda. Vi får då ett tydligare fokus på resultat och en nystart för tobaksarbetet.

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Landstinget följer inte lagen

Sedan två år tillbaka har patienter som har kontakt med flera vårdgivare rätt till en fast vårdkontakt enligt lag. Nyligen undersökte Socialstyrelsen tillämpningen av den nya lagen och kom fram till att Landstinget Västmanland inte har tagit fram några rutiner för hur den fasta vårdkontakten ska arbeta som är anpassade till den nya lagen.

För patienten är det en trygghetsfråga av stor vikt och det är oroande att inte personalen fått tydliga direktiv. När detta har uppmärksammats i media har biträdande sjukhuschefen i Västerås hänvisat till ett pågående arbete med så kallade mångsökare, alltså patienter som uppsöker sjukvården ofta.

Jag har lagt en motion om att införa den så kallade mångbesökarmodellen där den som besökt akutkliniken mer än fyra gånger på ett år genomgår en grundlig utredning av ett multidisciplinärt team.

I Alliansens budgetförslag finns även ett förslag om att landstinget ska införa patientlotsar. Detta är åtgärder som tillsammans med framtagna rutiner i enlighet med den nya lagen skulle hjälpa patienter att hitta rätt i vården,. Men hittills har Rigmor Åkesson (S) och de rödgröna partierna sagt nej till våra förslag om bättre flöden i vården.

Maria Dellham
Oppositionsråd (M)