Landstinget diskriminerar pensionärer

Vid landstingets hälsocenter finns ett utbud av olika hälsofrämjande verksamheter för den som vill förbättra sina levnadsvanor.

Dock nekas invånare över 65 år att ta del av detta, trots att landstinget lägger mycket skattepengar på att finansiera dessa hälsocenter. Vi moderater menar att alla invånare ska ha tillgång till landstingets verksamheter och att ingen skall diskrimineras.

I den nyligen antagna värdegrunden stadgas att ”Landstinget Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och de ska bemötas med respekt.” Ansvarigt landstingsråd Barbara Conte (MP) har också uttalat sig i media och sagt att hälsocenter ska vara till för alla. Därför är det märkligt att man inte låter pensionärer nyttja den verksamhet de själva betalar genom skatten. Även äldre personer behöver rådgivning och hjälp med förebyggande hälsoarbete.

Maria Dellham
Oppositionsråd (M)

Annonser

Okunnigt att avfärda patientlotsar

Tre företrädare för de rödgröna partierna i landstinget ondgör sig på debattsidorna över Alliansens förslag om att inrätta patientlotsar.

Denise Norström (S) är rädd att förslaget om att förbättra vården för de svårast sjuka skapar oro bland medborgarna. Det kanske kommer som en nyhet för Denise Norström, att medborgarna redan är oroade över den vård som bedrivs och framför allt över den politik som Socialdemokraterna för. Även om arbetet med att korta köerna förbättrats, efter stora påtryckningar från Alliansen, har vi fort- farande mycket kvar att göra. Vårdskador, bemanningsproblem och remisskrångel är saker som bekymrar våra medborgare. Detta måste vi ta på stort allvar.Förslaget om att inrätta patientlotsar handlar om att ge dem som är svårast sjuka en hjälp att hitta rätt i vården. Vi tror att det snarast skapar hopp än oro hos medborgarna, och vi har Vårdförbundet med oss i denna fråga.

De rödgröna vill inte jämföra sig med Stockholm då våra landsting ser alltför olika ut. Visst stämmer det att Stockholm är större, men vi är ändå övertygade om att vi kan lära oss av goda exempel från såväl små som stora landsting.

När det gäller just patientlotsar har dessa visat sig vara en succé. Uppsala, som är mer likt Västmanland, satsar två miljoner kronor på införande av patientlotsar, men räknar med att spara 7 700 vårddygn eller 41 miljoner kronor.

Med tanke på landstingets ekonomi kan man tycka att en sådan effekt borde vara välkommen även här. Även i S-styrda Sörmland ska man införa patientlotsar.

Slutligen påstår man att det skulle vara svårt att bemanna tjänsterna som patientlotsar. De landsting som infört detta visar snarare på motsatsen, det har varit attraktiva tjänster att söka. De rödgröna oroar sig för våra debattartiklar.

Vi inom Alliansen oroar oss mer för bristen på skarpa förslag från de rödgröna i syfte att skapa en bättre och tryggare sjukvård för västmanlänningarna.

Så ska utländsk personal slussas in snabbare i vården

Ingvar Karlberg, som är läkare och professor i socialmedicin, har lämnat över en utredning till regeringen om hur utländsk personal ska slussas in snabbare i vården.
I dag tar det tid för utländsk vårdpersonal att få sin legitimation godkänd i Sverige, och det största hindret är språkkunskaperna.

I en intervju i Dagens medicin säger utredaren:

– Det är bara en tredjedel som klarar kunskapsproven. Det beror oftast inte på bristande medicinska kunskaper utan på bristande­ språkkunskaper.

Detta vill han råda bot på genom språkkrav som utländsk vårdpersonal måste uppfylla innan de får göra kunskapsproven. Alla ska erbjudas en språkkurs med fokus på sjukvårdssvenska. De som inte vill gå kursen ska i stället kunna göra ett nationellt språktest för sjukvården. Alla som klarar språkkraven ska sedan få gå en obligatorisk introduktionskurs till svensk sjukvård, säger Ingvar Karlberg till Dagens medicin.

Entreprenaden som gick upp i rök

De rödgröna partierna i landstinget har nu sagt nej till att lägga ut landstingets personalrestaurang på entreprenad. Trots att klagomålen på maten varit många, lunchgästerna få och trots att restaurangen gått back under många år har inte de rödgröna ansträngt sig för att hitta ett bättre alternativ. Man hänvisar till en bristfällig utredning i frågan där man inte velat förhandla om villkoren för till exempel hyra av lokaler för verksamheten.

Landstingets viktigaste uppdrag handlar om sjukvård samt kollektivtrafik, inte om att driva café och restaurang. Vi har flera duktiga entreprenörer i Västerås inom restaurangbranschen som visat intresse att ta över verksamheten, varför inte ge dem chansen att förbättra lunchutbudet för hårt arbetande sjuksköterskor, övrig personal och andra gäster vid sjukhuset? För att vi ska bli ett bättre landsting krävs att vi även inom kostområdet blir bättre på att leverera resultat.

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Alliansen och Vårdförbundet vill ha patientlotsar

De fyra Allianspartierna i Landstinget Västmanland skriver tillsammans med Jani Stjernström, ordförande i Vårdförbundet, på VLT Debatt om patientlotsar:

80 procent av sjukvårdens kostnader inom Landstinget Västmanland beräknas gå till den allra sjukaste tiondelen av befolkningen. Det handlar om en grupp svårt sjuka äldre patienter med mycket stora vård- behov. Nya arbetsmetoder kombinerat med ny teknik och välutbildad personal kan förbättra vården och spara lidande, pengar och resurser.

Genom att inrätta ett system med patientlotsar kan vi minska lidandet hos patienter samtidigt som vi inför en ny resurs i personalstyrkan. En patientlots är en specialistutbildad sjuksköterska som regelbundet håller kontakt med en svårt sjuk patient och hjälper patienten till rätt vård och stöd vid rätt tidpunkt. Patientlotsen samordnar vårdkontakterna, stöttar patienten, ger råd och kunskap när det gäller symptom, sjukdom och behandlingar.

Läs hela artikeln här.