Hälsocenter måste vara till för alla

Under några års tid har landstinget bedrivit hälsocenter i syfte att förbättra folkhälsan hos länets medborgare.
Det är bra att landstinget fokuserar på förebyggande hälsoarbete, men det måste ske på ett effektivt och strukturerat sätt.
Jag har upprepade gånger påtalat vikten av att hälsocenter samarbetar med primärvården. När jag gjort studiebesök på
vårdcentralerna ute i länet har man haft liten eller ingen kännedom om hur hälsocentren arbetar, vem som har ansvaret för patienten och hur samarbetet ska fungera. Utgångspunkten måste vara att det finns ett tydliga regler mellan Hälsocentralerna och primärvården. Uppdraget måste vara tydligt liksom vem som har ansvaret så att patienten kan känna sig trygg.

Ändå väljer de rödgröna att bygga nya hälsocenter utan att göra en ordentlig utvärdering av hur de befintliga fungerar. Det är på gränsen till slöseri med skattemedel. I ett nytt ärende till landstingsstyrelsen skriver de rödgröna partierna att hälsocenter ska vända sig främst till ”människor i arbetsför ålder, unga vuxna samt arbetslösa och sjukskrivna”. Den stora grupp äldre, som också
är med och bidrar till hälsocenter via skattsedeln, lämnas utanför. Det är inte rimligt.
Socialdemokraterna talar ofta om rättvisa och jämlikhet och en viktig princip är för vilka landstingets verksamheter ska vara till för När det gäller hälsocenter bryr man sig uppenbarligen inte om dessa värden.

Maria Dellham
Oppositionsråd (M)

Annonser

Alliansen föreslår lönesatsning

Alliansen har nu lagt fram sitt förslag till landstingsplan och budget för 2014-2016.

Lönesatsning
Alliansen avsätter 20 miljoner kronor till särskilda lönesatsningar under planperioden, utifrån principen att möjliggöra lönekarriär för de som jobbar i landstinget.

Satsning på Barn- och ungdomshälsan
Alliansen satsar 5 miljoner kronor mer än de rödgröna på att stärka Barn- och Ungdomshälsan för att säkra verksamheten över hela länet. Inför fortsatt utveckling av Barn- och ungdomshälsan vill vi att verksamheten utreds och gärna följs av en forskare.

Valfrihet inom specialistvården
Alliansen vill utreda förutsättningarna att införa Lagen om valfrihetssystem inom de områden i specialistvården där väntetiderna är som längst, exempelvis höft- och knäoperationer.

Primärvårdsjouren och Gryta palliativa enhet flyttas
Alliansen vill under 2014 få till stånd beslut i två viktiga frågor. Primärvårdsjouren på Oxbacken ska flyttas till Västerås sjukhusområde för att avlasta akutmottagningen och på så sätt minska väntetiderna. Gryta palliativa enhet flyttas även den till Västerås sjukhusområde för att dra nytta av fördelarna med närheten till sjukhusvården.

Landsbygdssäkring
För att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt i hela länet, ska politiska beslut som fattas av landstinget landsbygdssäkras. Alliansen föreslår att landsbygdsperspektivet vävs in i beslutsprocessen för att se om beslutet innebär att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, om det skapas fler eller färre jobb på landsbygden eller andra typer av frågor som är viktiga på den regionala agendan.

Skattesänkning med 25 öre
Det är redan nu uppenbart att den budget som landstingsledningen presenterar är kostnadsdrivande.
I den situation som landstinget nu befinner sig i väljer Alliansen att fortsätta att ta ekonomiskt ansvar och föreslår att landstingsskatten sänks med 25 öre. Det är en lägre skattesänkning jämfört med Alliansens förslag vid den senaste budgetbehandlingen. Detta beror på att mycket av de medel som skattehöjningen medförde redan är intecknade.

Finansiering
Alliansens budgetförslag är fullt finansierat. Alliansen gör bland annat en satsning på patientsäkerhet som beräknas spara 30 mkr. De rödgröna har ökat anslagen till Köpings sjukhus med 30 mkr utan att motivera de höjda anslagen, Alliansen ser därför inte tillräckliga skäl att gå med på en sådan avsevärd höjning.
De rödgröna anslår under planperioden 152,2 mkr till Buffert/Egentligt oförutsett. Alliansens uppfattning är att det är för mycket. Stora reservationer under denna post gör att de lätt kan ianspråktas utan den nogranna prövning som är nödvändig. Anslagsramen har här reducerats. Alliansen lägger också, i enlighet med budgetförslaget för 2013, effektiviseringsbeting på verksamheterna.

Strandlund oroad när Uppsala väntas lämna kostsamarbetet

Den politiska majoriteten i Landstinget i Uppsala län har meddelat att de avser att bygga egna tillagningskök och väntas därmed lämna kostsamarbetet under 2015.

– Man frågar sig vilka konsekvenser detta får för Landstinget Västmanland. Vi har haft ett bra samarbete med Uppsala som varit både ekonomiskt gynnsamt och till fördel för alla parter. Nu är framtiden osäker för Västmanlands del, det är med stor oro jag konstaterar att detta kan komma att innebära en halvering av den kostverksamhet vi bedriver, säger Hans Strandlund, moderat oppositionsråd och ledamot i Kostnämnden.

strandlund_hans_11

Låt alla få välja specialist

Tomas Högström replikerar på Juha Rundgrens (V) utspel om valfrihet inom specialistvården.

Moderaterna anser, precis som Vänsterpartiet, att alla människor har rätt till god vård oavsett utbildning och oavsett inkomst. Det är det som är så bra med LOV, då det innebär att landstinget fortfarande står för notan. LOV inom specialistvården handlar om att fler utförare får chansen att ge vård åt människor, men det sker på landstingets villkor.

Landstinget bestämmer vilken ersättning som ska ges för vården och vilka regler som ska gälla. Håller inte utföraren måttet blir de inte godkända.

I Stockholm har vårdval inom specialistvården varit mycket framgångsrikt. Ett exempel är logopedin där väntetiderna för att få en dyslexiutredning minskade från 2 år till två-tre veckor.

För höft- och knäoperationer har kostnaden per operation minskat med 17 procent sedan vårdvalets införande. 98 procent av patienterna är nöjda, inga tecken på undanträngningseffekter finns och medelvårdtiden har minskat med 0,4 dagar.

Läs hela artikeln här.