25 idéer från Alliansen för bättre sjukvård i Västmanland

Idag tar landstingsfullmäktige beslut om landstingsplan och budget. Här är 25 skarpa förslag från Alliansen för att förbättra sjukvården i länet:

1. Inrättande av en överviktsenhet.
2. Inrättande av Västmanlands Specialistoperationer AB.
3. Egna vårdplatser dygnet runt till Ätstörningsenheten.
4. Förbättrad vårdhygien och patientsäkerhet samt införande av ekonomiska incitament för färre vårdskador.
5. Inrättande av vårdgarantikontor och patientlotsar.
6. Läkemedelskommittén – ramförstärkning med expertmedverkan.
7. Inrättande av medicinsk controllerfunktion.
8. Kompetensinsatser inom primärvården.
9. Försöksverksamhet med att läkare ”rondar” på äldreboende.
10. Utveckla dagkirurgisk verksamhet.
11. Pilotprojekt med hälsocoacher.
12. Familjeläkarenheten i Hallstahammar läggs ut på entreprenad.
13. Upphandling av tobaksavvänjning.
14. Nya och skärpta regler för vårdgarantin.
15. Landstinget ska i alla delar uppfylla kraven för att få del av statliga stimulansmedel.
16. Avskaffande av remisstvånget i landstinget.
17. Ta fram en kommunikationsstrategi för att särskilt nå unga människor.
18. Införande av mångbesökarmodellen.
19. Inrättande av sömnapnémottagning.
20. Teckna avtal med flera aktörer inom strokevården för att öka valfrihet och kostnadseffektivitet i rehabiliteringen.
21. Vårdval inom habiliteringen.
22. Ersättningssystemet för landstingshälsans verksamhet ses över.
23. Inför LOV inom landstingets specialistvård.
24. Se över uppdraget med entreprenören för Bergslagssjukhuset.
25. Lönesatsning för sjuksköterskor på 20 miljoner.

Annonser

Hyckleri av Denise Norström (S)

Äntligen har de rödgröna kommit till skott när det gäller att inrätta en primärvårdsakut vid Västerås sjukhus.

Däremot är det ytterst förvånande att Denise Norström (S) slår fast att inga företag ska driva den nya akuten. Därmed utestängs många aktörer. Landstinget Västmanland har länge gjort en stor mängd upphandlingar med privata företag som gör överskott.

Vi har bland annat ett av våra sjukhus, Bergslagssjukhuset, på entreprenad. Nu har Denise Norström tydligt tagit ställning för att privata vårdgivare är olämpliga inom landstinget. Vem är då näst på tur att få kalla handen?

Ska landstinget återta Bergslagssjukhuset i egen regi? Ska de många privata vårdcentralerna i Västmanland tvingas stänga ner? Att ena dagen säga okej till privata vårdgivare, och andra dagen säga nej, är hyckleri på hög nivå.

Tomas Högström (M)
Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Alliansen vill se en nystart i landstinget

I dag skriver Alliansens fyra gruppledare på VLT Debatt:

Landstinget Västmanland behöver en nystart. Var fjärde chef vill inte vara chef, vårdköerna växer sig långa på flera håll och för att klara ekonomin på sikt krävs mer än gamla lösningar.

För att bli en attraktiv arbetsgivare är personalförmåner och utvecklingsmöjligheter viktiga, liksom lönesättningen.

Alliansen avsätter i vårt förslag till ny budget 20 miljoner kronor till särskilda lönesatsningar under planperioden, för att möjliggöra lönekarriär för de anställda.

Läs hela artikeln här.