Landstingsalliansen vill dirigera med fler

Under onsdagens landstingsstyrelsesammanträde föreslår landstingsalliansen att Landstingsstyrelsen bjuder in Landstinget Sörmland eller annat landsting/region för nya överläggningar om att ingå i den gemensamma ambulansdirigeringen.

2014 beslutade Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och Landstinget i Uppsala Län att gemensamt, från och med den 1 juni 2015, bedriva ambulansdirigering i egen regi. I september 2015 lämnade Sörmland samarbetet. Uppstartskostnaden delades initialt mellan tre landsting, men efter Sörmlands utträde, delades merparten av kostnaden istället på de två kvarvarande landstingen.

– De erfarenheter vi nu har av ambulansdirigering i egen regi är goda och det finns plats för fler landsting/regioner att vara med i samarbetet. Med anledning av det anser vi att det är dags att återuppta diskussionen med Sörmland, eller något annat landsting/region, om att ingå i samarbetet, säger Tomas Högström (M), Birgitta Andersson (C), Helena Hagberg (L) och Malin Gabrielsson (KD).

SONY DSC

Annonser

M vill ge möjlighet att chatta med patientnämnden

Patienter och anhöriga som har synpunkter på vården kan vända sig till landstingets patientnämnd som granskar klagomål och försöker medla mellan patient och sjukvårdsinstans. I dag kan man ringa, maila och skriva till patientnämnden, men Moderaterna föreslår nu i en motion till landstingsfullmäktige att man också ska kunna chatta med patientnämndens kansli. 

– Den målgrupp som i mindre utsträckning kontaktar nämnden är barn och unga och därför anser vi att ytterligare en kommunikationskanal, som är vanlig och naturlig för barn och unga, snarast ska inrättas för att fånga in även dessa patienter och ge dem möjlighet att lättare uttrycka sin upplevelse vid en kontakt med vården som gått fel eller upplevts kränkande för patienten, säger Susanne Henning Aihonen (M), 2:e vice ordförande i patientnämnden.

– En chattfunktion skulle också stärka hela patientnämndens tillgänglighet för alla målgrupper. Förslagsvis kan en sådan funktion utvecklas i samverkan med andra landsting och regioner, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

  

  

Ge hemsjukvården tillgång till patientjournaler

2012 övertog kommunerna i Västmanland ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Men personalen inom hemsjukvården har inte tillgång till landstingets journalsystem Cosmic.

Det innebär att personalen inte har all nödvändig information om patientens bakgrund, tidigare sjukdomar och andra uppgifter som kan behövas för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad.

Nu föreslår Moderaterna i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska erbjuda kommunerna i Västmanland att få tillgång till journalsystemet Cosmic som används inom primär- och slutenvården.

– Kommunala medarbetare vittnar om att de får lägga ner mycket tid på att ringa runt till läkare idag när de inte har tillgång till journalerna, något som är tidsödande för bägge parter. Vi moderater tycker att landstinget borde erbjuda kommunerna att ansluta sig till journalsystemet Cosmic. I Kronoberg har man gjort detta och det har kraftigt minskat behovet av administration och vårdplaneringar. En patient – en journal är en paroll som inte borde vara så svår att leva upp till, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna.

MariaDellham2015

Alliansen kritiserar beslut om Bergslagssjukhsuet

Den röda majoriteten i Landstinget Västmanland vill återta driften av Bergslagssjukhuset i landstingets egen regi, det meddelade landstingsrådet Kenneth Östberg (S) i Fagersta-Posten idag.

– Beslutet är beklagligt och äventyrar dessutom, som vi ser det, hela Bergslagsjukhusets framtid, säger landstingsalliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Bergslagsjukhuset har drivits på entreprenad av Mitt Hjärta sedan 2010. Landstinget hade då stora problem med att driva sjukhuset såväl vad gäller ekonomi, personal och inte minst ur ett medborgarperspektiv. Missnöjet i de norra länsdelarna var även då stort över vad sjukhuset levererade.

– Landstingsrådet Kenneth Östberg (S) tycks blunda för de rekryteringsbehov och problem med kompetensförsörjningen som finns inom landstingets egna verksamheter. Detta skulle med stor sannolikhet även drabba Bergslagssjukhuset om landstinget tar över driften, säger Landstingsalliansens gruppledare.

– Den växande andel hyrpersonal, antalet stängda vårdplatser och uppskjutna operationer som är dagens verklighet på landstingets egna sjukhus i Köping, Sala och Västerås borde vara väckarklocka nog för Östberg om att inte heller landstinget lyckas med kompetensförsörjningen fullt ut. Vi vill se en fortsatt entreprenad, säger Landstingsalliansens gruppledare.

 

SONY DSC