Dags att införa utmaningsrätt!

Region Västmanland (det nya namnet på landstinget) står inför stora utmaningar. I dag väntar över 3000 västmanlänningar på ett få en operation. Personalomsättningen är oroande hög och sjukfrånvaron ökar. Västmanlands sjukhus har stora svårigheter att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Primärvården har stora svårigheter att bemanna verksamheten med utbildade läkare. Regionens kärnverksamheter klarar inte av att hålla sina ekonomiska ramar och kostnadsökningstakten är oroande hög.

 

I detta läge måste regionen bli bättre och då gäller det att prova nya metoder och idéer.

Moderaterna föreslår att Region Västmanland utreder möjligheten att införa utmaningsrätt i syfte att främja kreativitet, nytänkande och få ett mer effektivt resursutnyttjande.

 

Principen med utmaningsrätt är att ett initiativ till att en upphandling kan lämnas in från en entreprenör till regionen som beskriver varför de kan driva en specifik verksamheten bättre. Regionen utreder sedan utmaningen och avgör sedan om det skall ske en offentlig upphandling av verksamheten. Utmaningen tvingar inte regionen att genomföra en upphandling men en seriös bedömning skall göras.

 

Utmaningsrätt är en beprövad metod och ett trettiotal kommuner och en region har redan infört utmaningsrätt med goda resultat.

 

Med en pressad ekonomi och långa vårdkörer bör rimligen varje sten vändas på för att få vår regionen att fungera bättre. Ett införande av utmaningsrätt innebär att regionen öppnar sig för nya idéer om hur olika verksamheter kan utvecklas och verksamhet som utmanas signalerar att det inte fungerar optimalt i nuvarande form.

 

Att öppna upp för fler aktörer att utveckla verksamheter bidrar också till ett företagsammare Västmanland. Det är dags att Socialdemokraterna börjar våga tänka nytt.

 

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktigeledamot (M)

_MG_0122

Annonser

Tre förslag för bättre psykisk hälsa bland unga

Nyligen presenterades en rapport från Landstinget Västmanland som visar att tjejer i högstadieåldern har klart sämre livskvalitet än killar. Rapporten baseras på undersökningen Liv och hälsa ung som gjorts bland 4 200 ungdomar i Västmanland. Den visar att det är stora skillnader mellan tjejer och killars välmående.

Som en reaktion på rapporten presenterar Moderaterna i landstinget tre förslag för att förbättra den psykiska hälsan bland unga i Västmanland.

– För det första vill vi att det skapas en chattfunktion så att barn och unga enkelt kan nå psykiatrin. Det är något som ideella föreningar i dag erbjuder, men där handlar det ju inte om professionell hjälp. Vi tror att landstinget tillsammans med andra regioner och landsting kan ta fram en lösning för att fler unga ska få tillgång till hjälp utan att behöva ta sig till sjukhusområdet, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

– För det andra vill vi att lika åldersgränser ska råda på alla ungdomsmottagningar i hela länet. Den nedre åldersgränsen är idag 13 år inom hela länet men den övre åldersgränsen varierar mellan 23-25 år, beroende på var i länet du bor samt om du är kille eller tjej. Vi vill se en nedre åldersgräns som utgår från 13 år, men som tar hänsyn till besökarens faktiska behov. Vi vill även se en övre åldersgräns på 25 år i hela länet, både för tjejer och för killar. Detta stämmer även väl överens med Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars rekommendation, säger Stephanie Bruksgård (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

– För det tredje vill vi att all BUP-verksamhet och alla ungdomsmottagningar i länet håller öppet i sommar. Ifjol hade både BUP:s slutenvård och Ungdomsmottagningen i Hallstahammar sommarstängt, till exempel. Det är olyckligt eftersom ungdomar inte slutar må dåligt bara för att det är sommar, säger Sverre Linton (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

psykiatri

M vill se samma åldersgräns för hela länets ungdomsmottagningar

Landstingspolitikerna Mikael Andersson Elfgren (M) och MUF-ordföranden Johan Henriksson vill att flera ungdomsmottagningar i länet höjer sina åldersgränser.

–          Den psykiska ohälsan ökar bland unga. I Västmanland finns nio ungdomsmottagningar, som i regel fungerar bra, men det är alldeles för stora skillnader mellan dem, vilket en nyligen presenterad utredning gjord av VKL (Västmanlands kommuner och landsting) visat, säger Mikael Andersson Elfgren, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

–          Åldersgränserna för ungdomsmottagningarna varierar mycket. Den nedre åldersgränsen är idag 13 år inom hela länet men den övre åldersgränsen varierar mellan 23-25 år, beroende på var i länet du bor samt om du är kille eller tjej. Detta är illa. En 25-åring i Arboga bör ha samma möjligheter att besöka ungdomsmottagningen som en 25-åring i Fagersta har. Inom vissa kommuner, exempelvis Västerås, är den övre åldersgränsen 25 år för killar men 23 år för tjejer. För oss är det viktigt att en person, oavsett kön har samma tillgång till ungdomsmottagningen, säger Johan Henriksson, distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet i Västmanland.

–          Vi vill se en nedre åldersgräns som utgår från 13 år, men som tar hänsyn till besökarens faktiska behov. Vi vill även se en övre åldergräns på 25 år i hela länet, både för tjejer och för killar. Detta stämmer även väl överens med Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars rekommendation, säger Mikael Andersson Elfgren och Johan Henriksson.

 

25 idéer från Alliansen för bättre sjukvård i Västmanland

Idag tar landstingsfullmäktige beslut om landstingsplan och budget. Här är 25 skarpa förslag från Alliansen för att förbättra sjukvården i länet:

1. Inrättande av en överviktsenhet.
2. Inrättande av Västmanlands Specialistoperationer AB.
3. Egna vårdplatser dygnet runt till Ätstörningsenheten.
4. Förbättrad vårdhygien och patientsäkerhet samt införande av ekonomiska incitament för färre vårdskador.
5. Inrättande av vårdgarantikontor och patientlotsar.
6. Läkemedelskommittén – ramförstärkning med expertmedverkan.
7. Inrättande av medicinsk controllerfunktion.
8. Kompetensinsatser inom primärvården.
9. Försöksverksamhet med att läkare ”rondar” på äldreboende.
10. Utveckla dagkirurgisk verksamhet.
11. Pilotprojekt med hälsocoacher.
12. Familjeläkarenheten i Hallstahammar läggs ut på entreprenad.
13. Upphandling av tobaksavvänjning.
14. Nya och skärpta regler för vårdgarantin.
15. Landstinget ska i alla delar uppfylla kraven för att få del av statliga stimulansmedel.
16. Avskaffande av remisstvånget i landstinget.
17. Ta fram en kommunikationsstrategi för att särskilt nå unga människor.
18. Införande av mångbesökarmodellen.
19. Inrättande av sömnapnémottagning.
20. Teckna avtal med flera aktörer inom strokevården för att öka valfrihet och kostnadseffektivitet i rehabiliteringen.
21. Vårdval inom habiliteringen.
22. Ersättningssystemet för landstingshälsans verksamhet ses över.
23. Inför LOV inom landstingets specialistvård.
24. Se över uppdraget med entreprenören för Bergslagssjukhuset.
25. Lönesatsning för sjuksköterskor på 20 miljoner.

Förbättra vården för sömnapné

Moderaterna har lagt ett förslag om att undersöka möjligheterna att inrätta en sömnapnémottagning.

–  Var tioende kvinna och var femte man lider av sömnapné, men i Västmanland har vi bland de längsta väntetiderna i Sverige för att få behandling, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd i landstinget.

–  Vi vill undersöka möjligheten att skapa en särskild sömnapnémottagning. Där kan kunskapen från lungmottagningen, öron-näsa-hals, bettfysiologen och fysiologkliniken samlas på ett ställe. För patienterna skulle det innebära ett snabbare omhändertagande och kortare väntetider.

–  Landstinget Jönköping inrättade sömnapnemottagningar förra året och de har lyckats minska sina väntetider ordentligt. Kan vi förbättra vården för sömnapné och på så vis förhindra exempelvis en stroke har vi vunnit mycket. Västmanland bör lägga sig i framkant när det gäller vården för denna patientgrupp, säger Maria Dellham.

P4 Västmanland har gjort ett inslag om detta, klicka här för att ta del av det.

”Maktskifte krävs för bättre sjukvård”

Landstingsalliansen har presenterat årets förslag till landstingsplan och budget. I förslaget görs kraftfulla satsningar på att minska vårdköerna genom införande av patientlotsar, vårdgarantikontor och valfrihetssystem inom specialistsjukvården. Fler mål finns uppsatta för att minska väntetiderna jämfört med det rödgröna förslaget.

En särskild satsning på 500 000 kronor föreslås i riktade utbildningsinsatser till anställda i primärvården såväl i landstinsgdriven som i privat verksamhet. Alliansen vill också se en redovisning över konsekvenserna av förbättrad vårdhygien i landstinget, att läkemedelskommittén tilldelas resurser för att kunna engagera experter och att ekonomiska incitament skapas för att stimulera ett bättre patient­säkerhetsarbete.

–  För en ansvarstagande landstingspolitik som sätter sjukvården och patienterna främst krävs ett maktskifte, säger Alliansledaren och oppositionsrådet Tomas Högström (M) i en kommentar.

Alliansens förslag bygger på ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande där tydlig ledning och styrning är grunden för att landstinget ska klara kommande pensionsavgångar och de ökade kraven från en åldrande befolkning.

Läs hela förslaget här: Budget2013