M vill se crowdfunding för Västmanlands kultur

Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag. Moderaterna vill nu att dessa pengar skall delas ut efter att kulturskaparna har fått delar av finansieringen genom så kallad crowdfunding.

– Crowdfunding innebär gräsrotsfinansiering. Det är en modern metod att finansiera projekt och idéer genom att söka donationer från många små finansiärer via crowdfunding-plattformar på nätet. På detta sätt kan kulturproducenter nå ut till sin tilltänkta publik och söka förskottsbetalning och ekonomiskt stöd för att genomföra sin idé, säger Mikael Andersson Elfgren, regionfullmäktigeledamot för Moderaterna.
– Det finns redan idag regioner som använder sig av denna metod, till exempel Region Kronoberg. Genom att nyttja crowdfunding som ett komplement till kulturfinansieringen får den tilltänkta publiken och västmanlänningarna en större möjlighet att påverka kulturutbudet i länet samtidigt som resurserna till kulturen kan öka, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

_MG_0122

Annonser

Kritik mot respektlösa svar till patienter

Ortopedkliniken på Västerås sjukhus har fått ett ökande antal klagomålsärenden i Patientnämnden rörande otydliga, svårtolkade och respektlösa svar på patientärenden. Detta har fått moderaten Susanne Henning Aihonen att reagera.

– Många patienter känner sig osäkra på den information de fått och uttrycker att Ortopedkliniken i olika avseenden utryckt sig kränkande och nervärderande. Patienterna menar också att de fått obegripliga avancerade svar skrivet på så kallat läkarspråk, säger Susanne Henning Aihonen, ledamot i regionfullmäktige.

– Jag har därför ställt en interpellation om detta i regionfullmäktige. Jag vill att frågan uppmärksammas och att rutinerna förbättras. Alla patienter måste kunna förvänta sig att få ett bra svar som riktas direkt till patienten, utformat på ett språk som man kan förstå. Det borde vara självklart att verksamheten bör kommunicera på ett respektfullt och bra sätt som inte kan tolkas nedlåtande, säger Susanne Henning Aihonen.

Alliansen praktiserar i Region Västmanland

Under torsdagen 30 mars kommer gruppledare inom Allians för Västmanland att göra verksamhetsbesök och praktisera under en dag i regionens verksamheter.

– För tredje året i rad genomför gruppledarna en praktikdag på våren där vi går ut i olika delar av regionens verksamheter. Vi följer med personalen i deras arbete och vill få en bättre bild av den verksamhet vi beslutar om. Regionen fungerar på många håll bra men har också problem med väntetider, bemanning och hög sjukfrånvaro bland annat, säger Alliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

– Vi har spridit ut oss över länet och finns på plats i olika delar av verksamheten. Vi räknar med att få med oss många idéer för hur vi sedan kan förbättra hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Följande politiker kommer att göra verksamhetsbesök torsdag 30 mars:

Tomas Högström (M), åker med kollektivtrafiken i länet med start från Västerås Centralstation kl. 07.00.

Helena Hagberg (L), praktiserar på avdelning 3 på Köpings sjukhus.

Birgitta Andersson (C), praktiserar på Hälsocenter i Köping-

Malin Gabrielsson (KD), praktiserar på Medicinsk teknik vid Västerås sjukhus.

SONY DSC

Stoppa slöseriet inom Region Västmanland!

Region Västmanlands (det nya namnet på landstinget) verksamheter finansieras till största delen via landstingsskatten som i Västmanland är 10,88%. Detta innebär att för varje intjänad hundralapp betalar du 10 kronor och 88 öre i skatt till regionen. Pengarna skall gå till sjukvård, kollektivtrafik, kultur, och regional utveckling men tyvärr slösas allt för mycket bort. Den rödgröna majoriteten visar gång på gång en oförmåga att hushålla med västmanlänningarnas skattepengar. Nedan presenterar vi några exempel:

 

Namnbytarcirkus

De senaste åren har en rad namnbyten ägt rum inom landstingets verksamheter. Centrallasarettet har bytt namn till Västmanlands sjukhus Västerås, och de övriga sjukhusen i länet har också bytt namn.

Teater Västmanland bytte för ett par år sedan namn till Västmanlands teater.

Familjeläkarmottagningarna har bytt namn till vårdcentraler och senaste exemplet är att hela Landstinget Västmanland bytt namn till Region Västmanland, vilket beräknas kosta 2,5-5 miljoner kronor.

 

Den totala kostnaderna för Västmanlands skattebetalare för denna namnbytarcirkus är oklar men det rör sig om flera miljoner kronor.

 

Sena avbokningar

Under 2015 avbokades ca 55 000 besök inom den öppna specialistvården, ungefär hälften av avbokningarna gjordes inom två timmar till besökstiden. Kostnaderna för skattebetalarna för detta uppgick till 7,1 miljoner kronor. Moderaterna vill att sena avbokningar skall debiteras vilket Socialdemokraterna säger nej till.

 

För många regionpolitiker

Genom att minska antalet politiker i regionfullmäktige från dagens 77 till 71 ledamöter vilket är lägstanivån enligt kommunallagen kan regionen spara nästa 1 miljon kronor per år (kostnader innefattar bland annat mandatstöd, arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst). Moderaterna föreslog detta 2016 men socialdemokraterna avslog förslaget.

 

Dyr ombyggnation av sjukhusentrén

Den rödgröna majoriteten ville bygga om sjukhusentrén i Västerås för 63 miljoner kronor. Efter omfattande protester från Alliansen backade Socialdemokraterna.

 

Dyrt jubileum för teatern

När Teater Västmanland firade 100-år kostade jubileet 3,1 miljoner kronor. Pengar som hade kunnat användas betydligt bättre.

Politiker vill ha mer livräddning på föräldrautbildning

Regionpolitikern Carina Sjölund från Kungsör har föreslagit att hjärt- och lungräddning för barn ska vara obligatoriskt på länets föräldrautbildningar. Hon menar att detta är ett förslag som kan rädda liv.

–       Idag ingår inte hjärt- och lungräddning för barn vid de föräldrautbildningar som ges av Region Västmanland vid länets barnavårdscentraler. Jag anser att det vore en god investering att utbilda barnsköterskorna i detta, så att de i sin tur kan lära föräldrarna, säger Carina Sjölund, regionfullmäktigeledamot för Moderaterna.

–       Hjärt- och lungräddning för barn skiljer sig från den man utför på vuxna. Man måste exempelvis vara mycket försiktigare med bröstkompressionerna på ett barn. Varje år drabbas cirka 200 barn av oväntat hjärtstopp som sker utanför vårdmiljöer. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vilket barn som helst, och det vore bra om fler föräldrar kan vara beredda om det värsta inträffar, säger Carina Sjölund.

 

Mer idrott i skolan!

 

Den psykiska och fysiska ohälsan är ett växande problem i Sverige och i Västmanland. Om den generation som växer upp nu ska bli en frisk generation måste trenden med minskad fysisk aktivitet vändas. Ungdomar behöver röra sig mer, både på fritiden och i skolan.

Ökad fysisk aktivitet har flera fördelar bland barn och unga. Fysisk aktivitet bidrar till att den psykiska hälsan förbättras samtidigt som den fysiska hälsan stärks då låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för sjukdom och ohälsa.

Forskning visar även att mer fysisk aktivitet i skolan förbättrar skolresultaten. Mer rörelse i skolan ökar nämligen koncentrationsförmågan.

Att fysisk aktivitet har många positiva fördelar råder det ingen tvekan om, därför är det oroväckande att svenska elever har färre idrottstimmar än elever i Norge och Danmark, minst i hela Norden och färre än de flesta länder i Europa.

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att han ville ha 100 timmar mer idrott i skolan. Sedan dess har partiet ändrat sig och folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström vägrar konsekvent att öka antalet idrottstimmar.

Svenska elever behöver och förtjänar mer idrott i skolan, vad väntar regeringen på?

 

Mikael Andersson Elfgren (M)

Regionfullmäktigeledamot Västmanland

 

Irene Hagström (M)

Ledamot, grundskolenämnden Västerås

Protester mot fler direktörer

Region Västmanland, tidigare landstinget, ska utöka antalet direktörer. Detta har fått Moderaterna att protestera kraftigt.

– Fem förvaltningschefer byter titlar från och med 1 mars och ska nu kallas direktörer, enligt ett förslag från regionledningen. Det behövs inga nya titlar eller nya byråkratiska experiment, säger Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström i en kommentar.

– Mina erfarenheter av den direktörs- och titelsjuka och som vi nu ser i Region Västmanland är att det är kostnadsdrivande. Redan i dag finns sju direktörer, enligt förslaget ska antalet utökas till tolv stycken. En mycket kraftig ökning. Vi behöver inte fler direktörer. Vi behöver fler sjuksköterskor och läkare, säger Tomas Högström.